top of page

Terms and Conditions

Geraldine Van Heuverswyn Interiors - Algemene verkoopsvoorwaarden 

Art. 1 – Algemeen. Deze Algemene Voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere verkoop van producten (“Producten”) door Restiriors, met maatschappelijke zetel te Nieuwstraat(KRU) 8, 9770 Kruisem en geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0631.842.063 (“Geraldine Van Heuverswyn interiors” of “Wij”), voor bestelling (“Bestelling”) van  Producten geplaatst via de website van Geraldine Van Heuverswyn Interiors, beschikbaar via geraldinevanheuverswyn.be (“Website”). Deze Algemene Voorwaarden worden langs elektronische weg aan de koper (“Klant”) ter beschikking gesteld op zodat deze door de Klant op eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Door het plaatsen van een Bestelling erkent de Klant de Algemene Voorwaarden en het privacybeleid (“Privacybeleid”) te hebben gelezen, begrepen en zonder voorbehoud aanvaard. 

De nietigheid van een artikel van deze Algemene Voorwaarden of haar strijdigheid met de openbare orde dan wel bepalingen van dwingend recht zal zonder gevolg blijven voor de geldigheid en toepasselijkheid van de overige artikels.

Geraldine Van Heuverswyn Interiors kan op elk ogenblik de huidige Algemene Voorwaarden wijzigen. De in werking zijnde Algemene Voorwaarden worden steeds beschikbaar gesteld op de Website vanaf de datum waarop de nieuwste versie in werking treedt. De actuele Algemene Voorwaarden worden steeds weergegeven op het moment van het plaatsen van een Bestelling. 

Art. 2 – Aanbiedingen en Bestellingen. Afbeeldingen, afmetingen, capaciteiten, gewichten, beschrijving van uitrusting, opties en overige aanduidingen van de Producten, prijslijsten en aanbiedingen (“Aanbieding”) opgenomen op de Website van Geraldine Van Heuverswyn Interiors of andere dragers (bv. folder, catalogus, enz.) zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar zijn slechts benaderend en louter informatief en worden enkel ten titel van vrijblijvende inlichting gegeven. 

Geraldine Van Heuverswyn Interiors behoudt zich het recht voor Producten eenzijdig te wijzigen. Onze laatste versie van webshop, catalogi en prijslijsten vervangen en annuleren steeds alle voorgaande. Producten die er niet meer in voorkomen, kunnen niet langer het voorwerp van een Bestelling uitmaken. Geraldine Van Heuverswyn Interiors behoudt zich veranderingen in vorm, afmetingen en uitvoering voor om de kwaliteit van onze Producten te garanderen.

Een Product bestellen kan voor Klanten vanaf 18 jaar. Het bestelproces via de Website verloopt als volgt: de Klant dient het Product toe te voegen aan het winkelmandje op de Website. De Klant geeft vervolgens verschillende contact- en betalingsgegevens in, alsook de wijze van Levering. Via een overzichtspagina, worden alle details van de Bestelling weergegeven, alsook een link naar deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid. De Klant dient akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid en vervolgens de Bestelling af te ronden door het betalingsproces door te lopen. De Bestelling is definitief wanneer al deze stappen werden doorlopen. 

Elke ontvangen Bestelling moet het voorwerp zijn van een ontvangstbericht van Geraldine Van Heuverswyn Interiors om als geldig te worden aanzien ten aanzien van Geraldine Van Heuverswyn interiors. Zolang een Bestelling niet uitdrukkelijk is aanvaard door Geraldine Van Heuverswyn Interiors, is er geen overeenkomst (“Overeenkomst”) tot stand gekomen. De Klant is op definitieve en onherroepelijke wijze gebonden door elke Overeenkomst. 

Art. 3 – Prijs. Geraldine Van Heuverswyn Interiors behoudt steeds het recht om prijzen eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de prijslijsten, beschikbaar via de Website, vervangen en annuleren steeds alle voorgaande en zijn geldig gedurende één (1) maand. De prijzen zijn inclusief Belgische BTW. 

Art. 4 – Betalingsvoorwaarden. De door de Klant verschuldigde bedragen dienen onmiddellijk te worden voldaan bij de Bestelling van het Product via de Website. Voordat de Klant een Bestelling uitvoert, heeft de Klant de mogelijkheid om de volledige vergoeding die voor de Bestelling in rekening zal worden gebracht, te bekijken en te accepteren. De volgende betalingsmethodes worden door Geraldine Van Heuverswyn Interiors aanvaard: Bancontact, Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Paypall. 

Geraldine Van Heuverswyn Interiors behoudt zich – binnen wettelijke kaders – het recht voor om zich op de hoogte te stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Geraldine Van Heuverswyn Interiors op grond van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een Bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Geraldine Van Heuverswyn Interiors te melden. Geraldine Van Heuverswyn Interiors treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch betaalt, zal Geraldine Van Heuverswyn Interiors daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Art. 5 – De Overeenkomst. De Bestelling komt tot stand, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, lid 2 van deze Algemene Voorwaarden, op het moment van aanvaarding door de Klant van de Aanbieding en het voldoen aan de gestelde voorwaarden, waaronder de betaling ervan.

Geraldine Van Heuverswyn Interiors bevestigt onverwijld langs elektronische weg de aanvaarding van de Aanbieding. Vanaf het moment van aanvaarding van de Aanbieding, wordt de Aanbieding omgezet in een Overeenkomst tussen Geraldine Van Heuverswyn Interiors en de Klant. Zolang de Bestelling niet wordt bevestigd door Geraldine Van Heuverswyn Interiors en aldus geen Overeenkomst tot stand is gekomen, heeft de Klant de mogelijkheid om de Bestelling te ontbinden.

Art. 6 – Levering. Geraldine Van Heuverswyn Interiors zal de uitvoering van de Overeenkomst (“Levering”) met zorgvuldigheid behandelen. De kosten voor de levering binnen België (“Leveringskosten”) worden eenmalig voldaan door Geraldine Van Heuverswyn Interiors Een bij een Levering van Producten boven het bedrag van €1 000,00 inclusief Belgische BTW. Indien meerdere Leveringen nodig zijn of gewenst door de Klant, zijn de Leveringskosten steeds op kosten van de Klant, tenzij de tweede Levering eveneens Producten bevat boven het bedrag van €1 000,- inclusief Belgische BTW. Bij afhaling zijn er geen Leveringskosten verbonden aan de Levering.

De Leveringskosten zijn afhankelijk van afstand, lift en het aantal personen nodig voor de Levering, waarbij de volgende bedragen als indicatie gelden:

€50,00, per uur, voor twee personen,- exclusief Belgische BTW

€75,00, per uur, voor twee personen,- exclusief Belgische BTW

Lift €90,00 exclusief Belgische BTW

In afwijking van het eerste lid van dit artikel, worden montagekosten voor bedden en kasten steeds apart per uur en per persoon aangerekend. Lampen worden steeds door de elektricien van de Klant geplaatst, tenzij anders bepaald. Indien Geraldine Van Heuverswyn de lampen plaatst, zal hiervoor een aparte kost voor worden aangerekend. 

In overeenstemming met artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden, zal Geraldine Van Heuverswyn Interiors de Levering met gepaste spoed, afhankelijk van de beschikbaarheid van het Product, doch uiterlijk binnen een (1) week uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn werd aangegeven of tenzij anders overeengekomen. De eventueel door Geraldine Van Heuverswyn Interiors vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie, en derhalve kunnen hieraan door de Klant geen rechten ontleend worden. 

Bij annulatie van de Bestelling, blijft het verschuldigde bedrag ten belope van 40% verschuldigd door de Klant.

Als plaats van Levering zal het leveringsadres gelden dat tijdens de bestelprocedure door de Klant werd aangegeven. Geraldine Van Heuverswyn Interiors wordt niet geacht verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen van de mededeling van onjuiste gegevens door de Klant. Indien het opgegeven leveringsadres niet correct of onvolledig is en de Producten opnieuw verzonden dienen te worden, zullen hiervoor extra kosten in rekening gebracht worden ten laste van de Klant. 

Het risico wordt overgedragen aan de Klant op moment van uitlading van de Producten door de vervoerder, expediteur of andere aangewende persoon. Indien het Product beschadigd werd geleverd, dient Artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden te worden gevolgd.

De Bestelling wordt aangeboden aan het leveringsadres dat door de Klant werd opgegeven. Indien de Levering niet kan plaatsvinden op de vooropgestelde datum wegens afwezigheid van de Klant, zal er per aangevangen maand een vergoeding voor opslagkosten worden aangerekend van €60,00 exclusief Belgische BTW. In dat geval kan de Klant Geraldine Van Heuverswyn Interiors contacteren teneinde een nieuwe Levering op kosten van de Klant te organiseren, niettegenstaande hetgeen hierboven bepaald. 

Art. 7 – Herroepingsrecht. Particuliere Klanten hebben het recht om de Overeenkomst tussen Geraldine Van Heuverswyn Interiors en de Klant, zonder opgave van redenen, te herroepen gedurende veertien (14) dagen (“Herroepingstermijn”) indien het gaat om een Bestelling via de Website. Deze Herroepingstermijn begint te lopen op de dag na de ontvangst van het Product door of namens de Klant. 

De Klant brengt Geraldine Van Heuverswyn Interiors op de hoogte van de beslissing om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht (“Herroepingsrecht”) binnen de Herroepingstermijn. Hiervoor dient de Klant binnen de Herroepingstermijn contact op te nemen met Geraldine Van Heuverswyn Interiors via geraldine@geraldinevanheuverswyn.be.

Nadat de Klant Geraldine Van Heuverswyn Interiors op de hoogte heeft gesteld van het uitoefenen van het Herroepingsrecht, dient de Klant het aangegeven Product binnen de veertien (14) dagen terug te zenden naar het door Geraldine Van Heuverswyn Interiors opgegeven retouradres. In ieder geval zal de Klant alle kosten en risico van de terugzending dragen. Geraldine Van Heuverswyn Interiors bevestigt de ontvangst van het geretourneerde Product via e-mail. 

Geraldine Van Heuverswyn Interiors zal de Klant de ontvangen bedragen voor het geretourneerde Product terugbetalen, daaronder niet begrepen de leveringskosten. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Klant heeft Geraldine Van Heuverswyn Interiors het recht om de terugbetaling op te schorten.  De terugbetaling zal verricht worden binnen de veertien (14) dagen na de ontvangst van het geretourneerde Product. Geraldine Van Heuverswyn Interiors verricht deze terugbetaling door middel van dezelfde betalingswijze die de Klant heeft gebruikt bij de Bestelling. 

Gedurende de hele Herroepingstermijn, zal de Klant zorgvuldig met het Product en de daarbij horende verpakking omgaan. De Klant zal het Product slechts uitpakken in die mate om op een goede manier te kunnen oordelen of hij het Product wenst te houden. Het Herroepingsrecht kan slechts worden uitgeoefend indien het Product in nieuwstaat wordt teruggestuurd, in hun originele verpakking en in perfecte staat, met inbegrip van de eventuele gebruiksaanwijzing. Indien de Producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de Producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen, zal de Klant hiervoor verantwoordelijk zijn. Geraldine Van Heuverswyn Interiors is gerechtigd om deze waardevermindering verhoudingsgewijs in rekening te brengen ten aanzien van de Klant. Dit evenwel pas nadat Geraldine Van Heuverswyn Interiors zelf het initiële aankoopbedrag in zijn totaliteit aan de Klant heeft terugbetaald

Geraldine Van Heuverswyn Interiors is niet verplicht om een Product terug te nemen, die na de Herroepingstermijn worden teruggezonden of die worden teruggegeven zonder de procedure in het huidig artikel te volgen.. De beoordeling of een Product dient te worden teruggenomen, gebeurt door Geraldine Van Heuverswyn Interiors. Op aanvraag worden de redenen voor het niet terugnemen van een Product aan de Klant verstrekt. 

Art. 8 – Garantie en conformiteit. De wettelijke garantieperiode voor Producten die niet voldoen aan de Overeenkomst, de in de aanbieding vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften, bedraagt twee (2) jaar waarbinnen Geraldine Van Heuverswyn Interiors zich het recht voorbehoudt om het Product te vervangen. Indien een vervanging niet mogelijk of disproportioneel is, verbindt Geraldine Van Heuverswyn Interiors zich ertoe om de ontvangen betalingen voor het desbetreffende Product terug te betalen. Voormelde garantie is enkel van toepassing op aankopen van Producten door particuliere Klanten. 

Bij de Levering, verbindt de Klant zich ertoe om na te gaan of de kwaliteit en de kwantiteit van het Product overeenstemmen met de Overeenkomst. Elke klacht voor zichtbare gebreken of ontbrekende Producten dient per e-mail aan de klantendienst via geraldine@geraldinevanheuverswyn.be gericht te worden binnen ten laatste twee (2) dagen na de Levering. Schade aangebracht door het transport zal steeds vergoed worden en/of hersteld. Deze schade verleent de Klant in geen enkel geval het recht om eventuele openstaande bedragen voor de Producten niet te voldoen. Indien de Klant nalaat om een klacht in te dienen binnen deze termijn, verliest de Klant zijn recht om klacht in te dienen wegens zichtbare gebreken of ontbrekende Producten. 

Een klacht met betrekking tot afwijkende kleuren van allerhande materialen van een getoonde staal en klachten ten gevolge van het onjuist gebruik van de Producten wordt niet aanvaard.

Verkleuringen van stoffen en tapijten dienen binnen de zes (6) maanden worden meegedeeld. Na deze termijn zal dit worden aanzien als natuurlijke slijtage.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen twee (2) maanden na vaststelling ervan te worden gemeld aan de klantendienst via geraldine@geraldinevanheuverswyn.be. Nadien vervalt elk recht op garantie. De klantendienst zal de Klant aangeven welke stappen hij/zij moet volgen om de Producten terug te bezorgen. In elk geval kan de eventuele terugzending van de Producten pas gebeuren na de voorafgaandelijke schriftelijke bevestiging van Geraldine Van Heuverswyn Interiors.

Het genieten van garantie is niet mogelijk voor een defect ten gevolge van: (i) fout, nalatigheid van de Klant; (ii) herstelling of wijziging aan het goed door de Klant of een derde; (iii) slecht onderhoud; (iv) onachtzaam gebruik of gebruik in abnormale omstandigheden; (v) een oorzaak inherent aan de normale gebruiksduur of levensduur van het Product; (vi) een externe oorzaak die niet kan toegeschreven worden aan Geraldine Van Heuverswyn Interiors, en; (vii) fout, nalatigheid of diensten van derden.

Art. 9 – Klachtenregeling. Geraldine Van Heuverswyn Interiors hoopt de Klant steeds tevreden te stellen met de Producten en de daarbij horende dienstverlening. Indien er evenwel toch iets fout zou lopen, kan de Klant steeds contact opnemen met de klantendienst via geraldine@geraldinevanheuverswyn.be. Geraldine Van Heuverswyn Interiors streeft ernaar om de klachten binnen een termijn van zeven (7) dagen te behandelen. 

Art. 10 – Overmacht. Overmacht (“Overmacht”) bevrijdt Geraldine Van Heuverswyn Interiors van enige aansprakelijkheid. Geraldine Van Heuverswyn Interiors is niet verplicht Bestellingen te aanvaarden noch Overeenkomsten uit te voeren in alle gevallen van Overmacht. Geraldine Van Heuverswyn Interiors heeft de keuze om ofwel zijn verplichtingen op te schorten gedurende de duur van de Overmacht, ofwel de Overeenkomsten definitief te ontbinden, zonder ontbindingskosten.

Als gevallen van Overmacht worden onder andere beschouwd: extreme weersomstandigheden, stakingen, blokkades of opstand, lock-out, brand, schade aan productie-installaties, geen of laattijdige levering van onze leveranciers, overheidsmaatregelen. Deze lijst is niet exhaustief. Klanten hebben geen recht tot annulering van een Overeenkomst of tot weigering van ontvangst of betaling van bestelde Producten. Enige vorm van financiële of commerciële compensatie wordt niet toegestaan op grond van Overmacht. 

Art. 11 – Beperking van aansprakelijkheid. Geraldine Van Heuverswyn Interiors is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de Website, enige storing afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken die zouden kunnen ontstaan door gebruik te maken van deze Website. 

Geraldine Van Heuverswyn Interiors is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de Klant of een derde zou lijden door het gebruik van de Producten. Dit geldt ook voor de gevallen bepaald in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.

Alle genoemde termijnen in deze Algemene Voorwaarden in hoofde van Geraldine Van Heuverswyn Interiors, met uitsluiting van de Herroepingstermijn en de Retourtermijn, zijn louter indicatief, zonder enige verplichting in hoofde van Geraldine Van Heuverswyn Interiors. Bijgevolg kan Geraldine Van Heuverswyn Interiors niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van om het even welke termijn, noch voor enige andere schade die zou zijn veroorzaakt door de fout of nalatigheid van Geraldine Van Heuverswyn Interiors, zelfs in geval van zware fout. Geraldine Van Heuverswyn Interiors is enkel aansprakelijk voor grove nalatigheid met betrekking tot de keuze van verzending, vervoer of koerier. Iedere gevolgschade of om het even welke andere schade die niet kan worden voorzien door een partij op het moment van sluiten van de Overeenkomst is uitgesloten van vergoeding. 

De volledige aansprakelijkheid van Geraldine Van Heuverswyn Interiors zal de aankoopprijs van het Product in kwestie niet overschrijden.

Art. 12 – Intellectuele eigendom. Geraldine Van Heuverswyn Interiors blijft de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de Producten, de Website alsmede de naam en het logo waaronder de Producten aangeboden worden en haar afbeeldingen. Onze schriftelijke toelating is noodzakelijk voor het gebruik van afbeeldingen of logo’s van onze Producten in onder andere tijdschriften, dag- en weekbladen, op websites of op het internet of voor doorgifte aan derden.

De Website werd gecreëerd voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden van de Klant. Het is verboden informatie of materiaal beschikbaar op de Website te wijzigen, kopiëren, verspreiden, overdragen, reproduceren, publiceren of hiermee afgeleide werken te creëren. Het is de Klant wel toegelaten de inhoud van de Website te downloaden en daarvan een kopie te maken voor louter persoonlijk en niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat de oorspronkelijke staat van de inhoud behouden blijft. 

De Klant verbindt zich ertoe geen door Geraldine Van Heuverswyn Interiors aangeboden Producten te wijzigen of na te maken, dan wel het intellectueel eigendomsrecht van Geraldine Van Heuverswyn Interiors aan te tasten. 

Art. 13 – Gegevensbescherming en privacy. Bij het plaatsen van Bestellingen worden aan de Klant enkele persoonsgegevens gevraagd om de Overeenkomst en Levering mogelijk te maken. Geraldine Van Heuverswyn Interiors verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens te garanderen en er respectvol mee om te gaan. Meer informatie omtrent de behandeling van persoonsgegevens door Geraldine Van Heuverswyn Interiors is in onze Privacybeleid te vinden.

Art. 14 – Toepasselijk Recht. Elk geschil tussen de Klant en Geraldine Van Heuverswyn Interiors wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van Gent zijn bevoegd kennis te nemen van enig geschil, ongeacht de reden. Eventuele gerechtskosten zullen op de Klant verhaald worden. 

Bij facturatie in het buitenland zal de Klant steeds een transportbewijs moeten afleveren dat de Producten in het buitenland werden geleverd indien Geraldine Van Heuverswyn Interiors niet voor dit transport instond. Bij gebreke hieraan zal het Belgische BTW-tarief aangerekend worden.

bottom of page